Ad Code

Responsive Advertisement

Ghum Hai Kisikey Pyaar Mein 28th June 2023 Written Update: Sai Bahut Udas hoti hai


Ghkkpm Written Update 28th June 2023 on www.devantv.in

Episode ki shuruat Savī aur Vināyak dwārā Sai ke gāloñ ko chūmne se hotī hai. Sai usse kehti hai ki vah jākar Virāṭ ko dekhegī kyonki vah nahīñ āyā. Ve sahmat hai. Sai Virāṭ ko khojtī hai. Vah Virāṭ ko phūloñ kā guldstā pakaṛe hue dekhtī hai. Sai pūchhtī hai ki vah yahāñ kyā kar rahā hai. Virāṭ kahtā hai ki vah unki adhūrī bātchīt khatm karnā chāhtā hai. 

Vah use sīṭ par baiṭhātā hai aur angūṭhī pahānākar use śādī karne kā prastāv rakhātā hai. Vah use pichhlī bār kī tarah is angūṭhī ko vāpas na karne ke lie kahtā hai. Sai kahtī hai ki is bār vah angūṭhī vāpas nahīñ karegī aur ise jīvan bhar apane pās rakhegī. Virāṭ use angūṭhī pahānatā hai. Sai pūchhtī hai ki āge kyā hai. Virāṭ kahtā hai ki āge unki śādī hai aur pūchhtā hai ki kya vah use śādī karne ke lie taiyār hai. Sai khuśī se sahmat ho jātī hai.

Savī aur Vināyak apne mātā-pitā kī śādī ko lekar utsāhit haiñ. Virāṭ aur Sai ek doosre ko haldī lagāte haiñ. Bād meñ unki śādī ho jātī hai. Chavhāṇ kā parivār khuś mahsūs kar rahā hai. Saiñ apne sapne se bāhar ātī hai. Vah Virāṭ ko dekhtī hai aur use apne sapne ke bāre meñ batāne kī koshish karti hai. Virāṭ use sīṭ se na hatne ke lie kahtā hai aur use zindā bam ke bāre meñ batātā hai. 

Saiñ chaunk jātī hai aur Virāṭ ko jāne ke lie kahtī hai aur kahtī hai ki unke bachche unka intzār kar rahe haiñ. Virāṭ kahtā hai ki vah use akelā nahīñ chhoḍ sakta. Vah uskā dhyan bhaṭākar use sāntvānā dene kī koshish kartā hai.

Mauke par nahīn pahuñchne par kamishnar ne on call bomb squad team ko daṇt lagāī. Vah unse jaldī se location par pahuñchne ke lie kahtā hai. Inspector Kadam se pūchhtā hai ki kamishnar sāhab tanāv meñ kyon haiñ. Kadam kā kehna hai ki Saiñ madam ke sāth ek zindā bam juḍā huā hai aur Virāṭ ne Saiñ ko akelā chhoḍne se inkār kar diyā aur bam nirodhak dastā ab tak yahāñ nahīñ āyā. Bhavānī aur Ashvinī ne yah sun liyā. Bhavānī kahtī hai ki agar uskī vajah se unke Virāṭ ko kuchh huā to vah Saiñ ko kabhī māf nahīñ kar saktī.

Virāṭ aur Sai samay bitāne ke lie apne purāne khushi ke paloñ ke bāre meñ bāt karte haiñ. 1 minute meñ bam fat jāegā yah dekhkar Sai kī ānkhon meñ ānsū ā gaye. Virāṭ use pūchhta hai ki usne sapne meñ kyā dekha. Saiñ rote hue kahtī hai ki usne unka punarvivāh dekha. 

Bam nirodhak daste kī team mauke par pahuñchī. Kamishnar ne unhe jaldī jāne ke lie kahā. Savī uske sāth jānā chāhtī hai lekin Ashvinī use roktī hai. Virāṭ ne notis kiyā ki Sai se juḍā bam 9 sekndoñ meñ fat jāegā. Vah Sai se pūchhta hai ki kya vah use gale laga sakta hai. Sai sahmat haiñ. Ve ānsu'oñ meñ ḍūbe ek-doosre ko gale lagāte haiñ.

Episode khatm.

Post a Comment

0 Comments

Ad Code

Responsive Advertisement